Herbal Online Shop

Like Box

Rabu, 27 Oktober 2010

JENAZAH YANG DIDUGA SEBAGAI MBAH MARIJAN

Posted by darma ccti wawan 10/27/2010 11:35:00 AM, under , | 6 commentsSejak peritiwa Gunung Merapi batuk dan hendak meletus tahun 2006, nama Mbah Maridjan semakin terkenal. Lalu, siapakah sebenarnya sosok Mbah Maridjan, mungkin banyak kalangan belum mengetahui tokoh fenomenal ini.

Mbah Maridjan memiliki nama asli Mas Penewu Suraksohargo. Pria yang menjadi bintang iklan sebuah produk minuman berenergi ini lahir di Dukuh Kinahrejo, Desa Umbulharjo, Cangkringan, Sleman pada tahun 1927.

Ia merupakan seorang juru kunci Gunung Merapi. Amanah sebagai juru kunci ini diperoleh dari Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Setiap Gunung Merapi akan meletus, warga setempat selalu menunggu komando dari beliau untuk mengungsi.

Sebelumnya, ia mulai menjabat sebagai wakil juru kunci pada tahun 1970. Jabatan sebagai juru kunci, ia sandang sejak tahun 1982.

Mbah Maridjan mempunyai tiga anak di antaranya, Mbah Ajungan, Raden Ayu Surjuna, dan Raden Ayu Murjana. Anak pertama Mbah Maridjan, Mbah Ajungan menjadi penasihat presiden Sukarno tahun 1968-1969, kemudian menjadi wali Mangkunagara VIII tahun 1974-1987. (berbagai sumber)


Tapi kini.....


MBAH MARIJAN MENINGGAL DALAM POSISI SUJUD


NGELMU TITEN, NGELMUNE PARA LELUHUR
Nalika kabeh wong usreg lan kaweden marga anane pawarta saka Badan Meteorologi dan Geofisika, sing ngandharake menawa Gunung Merapi bakal njeblug; pamarintah paring pambiwara supaya wong-wong ing tlatah saerenging gunung padha mlayu ngungsi, nylametake dhiri. Kalebu Ngarsa Dalem Sri Sultan Hamengku Buwana X uga paring dhawuh. Nanging kepriye sikep lan tanggapane Mbah Marijan? Piyambake ora mosik lan tetep mbegegeg emoh ngungsi. Malah nalika kahanane gunung Merapi dianggep banget mbebayani, Mbah Marijan malah munggah menyang pucuking gunung. Pungkasane, kasunyatan gunung ora njeblug kanthi mbebayani. Wong-wong padha gumun marang panemu lan sikepe mbah Marijan iki.

Ngapa Mbah Maridjan duwe panemu lan sikep sing kaya mangkene iki? Akeh wong padha mastani menawa Mbah Maridjan nduweni daya linuwih. Mbah Maridjan nduweni rasa “caket” karo “panguwasane” gunung. Kejaba iku, Mbah Maridjan wiwit cilik urip lan panguripane ana ing gunung. Nalare mesthi wae wis manjing ajur ajer karo kahananane gunung. Mbah Maridjan kasil maca tandha-tandha alam pegunungan sing mbebayani lan sing ora mbebayani. Carane maca tandha-tandha alam ora mawa sekolah sing dhuwur, ora maca buku-buku anggitane para ahli winasis, nanging nganggo ilmu titen. Ngelmu titen iki disinau kanthi tumemen lan tekun ing sajrone laku urip. Kajaba iku pancen nduweni rasa lan pangrasa sing mirunggan tumrap alam saisine.Biyen, mbokmenawa tumekaning saiki, janji ana kupu mlebu jeron omah utawa ana manuk prenjak ngoceh nggancer ana ing sakiwa tengene omah, mratandhani ora suwe maneh bakal ana tamu. Nalika ana manuk bence muni crat-cret ing sakiwa tengene omah ing wayah wengi, mratandhani ing sakiwa tengene omah ana durjana utawa maling. Yen ketiban cecak kanthi ora sengaja, mratandhani ora bakal suwe ana raja pati saka sadulure sing ketibanan cecak mau. Iki minangka tuladha cak-cakane ngelmu titen kang tumekaning saiki isih diugemi dening saperangan wong, mligine ing tlatah padesan.Jaman saiki apa bisa lumaku adhedhasar ngelmu titen, sawetara tandha-tandha alam kang bisa dienggo pathokan wis ora ana? Kanggone penulis ngelmu titen kudu didarbeni dening saben wong. Amarga kahanane wis beda karo biyen, mesthine saiki ya adhedhasar kahanan kang rinasa saiki. Tuladhane, embuh esuk, awan, sore lan bengi kok hawane tansah panas banget. Bakal arep ana apa?

Kasunyatan alam kahanane wis rusak dening tangan-tangane manungsa dhewe. Wit-witan padha ditegori. Gunung lan gumuk padha digundhuli. Lemah subur dilebur didadekake pomahan mewah.Ngelmu titen ora mung winates saka tandha-tandha alam kang dumadi, nanging bisa dimangerteni saka dhiri kita pribadhi. Tuladhane, menawa ana salah sawijining sedulur sing tumindak nganeh-anehi, upamane ngomong sing aneh-aneh, bisa dimangerteni ora suwe maneh bakal nemahi lelakon sing aneh uga. Yen ana wong lara nemen, ora ngarasakake kepenak turu, ora enak mangan. E… sawijining wektu anggone mangan ndemenakake. Entek akeh. Malah sawernaning panganan katon enak dipangan. Ora mung iku wae, dheweke uga wis ora sambat kelaran. Iki bisa dititeni ora suwe maneh bakal tumekaning ajal. Wong mau aweh tandha kanthi nggawe seneng lan mareme wong liya sakdurunge ajal mungkasi.

Kari awake dhewe duwe rasa kanggo maca tandha-tandha iki apa ora.Sing saiki isih disetitekake yaiku tandha-tandha kang dumadi ing dhirine jabang bayi. Secara psikologis, kahanane bayi polos lan lugu. Bisane mung nangis lan nangis. Jejering ibu yen ora nduweni ngelmu titen kanggo ngopeni bayine, tangeh lamun ing tembe mburine dadi bocah sing gumbira uripe. Mesthine jejering ibu nduweni sesambungan rasa kang raket tumrap bayine, mula bisa ngecakake ngelmu titen kang pas. Janji nangise ngene mesthi luwe. Janji nangise rada memelas, mesthi lara lan sapanunggalane.Ngelmu titen sejatine didarbeni saben manungsa, mung wae kethul landhepe beda-beda amarga gumantung pengolah rasa lan pangrasane pribadhine manungsa dhewe. Cara-carane ngolah rasa lan pangrasa marang alam lan sapadha-padha iku maneka warna. Ana kang mawa laku tapa brata, pasa, sesirik, donga, mulat sarira. Kanthi cara-cara kasebut dipercaya manungsa bakal bisa nata rasa lan pangrasane.Mangga, kita sami nggegulang mring ngelmu titen iki wiwit saiki. Mulat dhiri kanan kering. Maca tandha-tandha kang katuduhake dening alam lan pepadha kita.sumber: dari posting sobat FB
/** Iklan2 **/

6 komentar:

let's pray for Indonesian

Ayo semangat seperti semangat mbah marijan pantang mundur meskipun kematian ada di depan mata....

contoh kesetiaan mbah marijan terhadap tugas yang diamanahkan oleh rajanya kepadanya... meskipun nyawa taruhannya....

Ayo kita buktikan kita juga bisa....... demi bangsa ini......

-->blue: Semoga Indonesia cepat Pulih dari keterpurukan.
Amiiin.

Jangan menyalahkan orang lain,tapi kita mulai dari kita sendiri untuk berubah lebih baik.
:-)

-->Mr. R3w3Ls: Mantab bro...
seep...
Kita tunjukan pada bangsa,Hilang satu Marijan, Tumbuh jutaan Marijan lainya.
Merdeka.

Selamat Hari Sumpah Pemuda.

sebetulnya saya tidak percaya kalu mbah marijan wafat, tapi... ya itu juga ndak ngerti sech... cuman kepercayaan.. hehehe..

toh, lok m ang bener semoga selamat di akhiranya... amien

-->Nurmanto: sudah tes DNA bos,katax dah positif.

Amiiin.

Posting Komentar

Kalau ada Pertanyaan atau saran, Di isi ya komennya :-)